start
end

 Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Polinvest określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego funkcjonującego na witrynie www.strefaizolacji.pl (zwanego dalej "Sklep") mającego siedzibę w Mielcu przy ul. Kossaka 6/24. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość obowiązujące od 25.12.2014 r.

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę POLINVEST z siedzibą w Mielcu kod pocztowy 39-300, ul. Kossaka 6/24, NIP: PL 8171752343 REGON: 180278589

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym POLINVEST, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a POLINVEST zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym POLINVEST dostępnym na stronie www.strefaizolacji.pl oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez POLINVEST jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

4. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego POLINVEST towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.strefaizolacji.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

II. Przedmiot Sprzedaży

6. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego POLINVEST dostępnego na stronie www.strefaizolacji.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym POLINVEST/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

9. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego POLINVEST oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

10. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego allegro oraz www.strefaizolacji.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

11. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego POLINVEST

12. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

- poprzez serwis PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayPal,

- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

13. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

14. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa POLINVEST do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

15. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

17. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

18. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: POLINVEST, ul. Kossaka 6/24, 39-300 Mielec lub elektronicznie na adres biuro@strefaizolacji.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji POLINVEST traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

19. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci transakcji poprzez serwis PayPal, POLINVEST dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez POLINVEST kosztów transakcji liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis PayPal jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

III. Realizacja zamówienia

20. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez:

- witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać zamówienia towaru na stronie internetowej www.strefaizolacji.pl lub sklepie allegro i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,

- telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 17 7411077 lub +48 600 362 433 lub +48 510 026 410 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora komunikacyjnego), od poniedziałku do soboty w godzinach 8-18.

21. Podczas dokonywania zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adres emial oraz telefonu kontaktowego.

22. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez SPRZEDAJĄCEGO drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez SPRZEDAJĄCEGO, umowa uważąna jest za zawartą.

23. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzający emial wysłany do firmy POLINVEST.

24. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.strefaizolacji.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

25. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym POLINVEST należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

26. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

27. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa

28. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym POLINVEST oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

29. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub wybraną firmą spedycyjną. Klient może także odebrać zamówiony towar w magazynie POLINVEST w Mielcu ul. Korczaka 1. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www.strefaizolacji.pl.

30. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

31. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

32. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DPD oraz poprzez inną wybraną firmę spedycyjną odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

33. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania towaru pod adresem biuro@strefaizolacji.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową).

34. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@strefaizolacji.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

35. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, POLINVEST może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

36. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby POLINVEST (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). POLINVEST umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@strefaizolacji.pl.

37. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

38. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

39. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- o zawartej w drodze aukcji publicznej;

40. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

41. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

42. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

43. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). POLINVEST informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VI. Reklamacje

44. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

45. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

46. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego

47. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

48. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: POLINVEST, ul. Kossaka 6/24, 39-300 Mielec

49. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

50. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację opisującą wynik ekspertyzy.

51. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

52. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur reklamacyjnych. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

53. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

54. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.Zamówienie


koszyk
Koszyk jest pusty

Informacje kontaktowe

kontakt

Transport


Styropiany dowozimy bezpłatnie przy zamówieniu minimum 20m3.
W przypadku wełny Rockwool transport jest bezpłatny przy zamówieniu 6 pełnych palet dowolnej wełny ogólnobudowlanej.
Folie, membrany, tasmy i akcesoria dachowe dostarczamy za 20 zł netto, a przy wartości zamówienia minimum 800 zł netto transport jest gratis.
Gdy masz wątpliwoćci zadźwoń i zapytaj naszego sprzedawcę.

Warunki płatności

Pytaj o dogodną dla Ciebie formę płatności

Cennik w formacie pdf

cennik pdf
Pobierz cennik w formacie pdf