Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

strefaizolacji.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Strefaizolacji.pl Paweł Dymek z siedzibą w 39-300 Mielec, ul. Kossaka 6/24 prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą pod numerem NIP: 8171752343, REGON: 180278589

reprezentowany przez Pawła Dymka, właściciela

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu lub innych środków komunikacji na odległość, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://strefaizolacji.pl prowadzony jest przez  Strefaizolacji.pl Paweł Dymek z siedzibą w Mielcu (39 – 300) przy ul. Kossaka 6/24, prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą pod numerem NIP: 8171752343, REGON: 180278589

 1. – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe (chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej w Umowie), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Sprzedawcę kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Sprzedawcę z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania przez Kupującego z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń.
 10. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.strefaizolacji.pl jest sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych za pośrednictwem sieci Internet.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2020 poz. 287) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1781).
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020, poz. 9), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 14. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 15. b) mediację
 16. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 17. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN– niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA– stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA– Umowa sprzedaży zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, w tym dostępnych w Sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI– określone formy składania zamówień na odległość;
 5. SKLEP– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://strefaizolacji.pl

SPRZEDAWCA– podmiot prowadzący w ramach działalności gospodarczej m.in. Sklep tj. strefaizolacji.pl Paweł Dymek Strefaizolacji.pl Paweł Dymek z siedzibą w Mielcu (39–300) przy ul. Kossaka 6/24, prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą pod numerem NIP: 8171752343, REGON: 180278589

 1. reprezentowana przez: Paweł Dymek - właściciel;

USŁUGODAWCA - Strefaizolacji.pl Paweł Dymek z siedzibą w Mielcu (39 – 300) przy ul. Kossaka 6/24, prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą pod numerem NIP: 8171752343, REGON: 180278589

 1. KLIENT / KUPUJĄCY– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie, listownie, w tym poprzez formularz zamówienia, jako przedsiębiorca lub konsument;
 2. KONSUMENT– osoba fizyczna, będąca Kupującym nabywająca produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego;
 3. USŁUGOBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;
 4. ZAMÓWIENIE– złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego lub za pomocą innych form komunikacji na odległość oferta zawarcia Umowy;
 5. UŻYTKOWNIK– każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 6. KONTO– indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 7. REJESTRACJA– proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;
 8. PRODUKT– każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego, lub innych form komunikacji na odległość;
 9. FORMA PŁATNOŚCI– forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 10. FORMA DOSTAWY– forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 11. DOKUMENT SPRZEDAŻY- faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 12. ZAŁĄCZNIKI– informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 13. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK– zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 14. INFORMACJA– informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 15. KOSZYK– forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 16. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU– miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
 17. MOMENT WYDANIA PRODUKTU– moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 18. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY– adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 19. PRZEDMIOT UMOWY– wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 20. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ– funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 21. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 22. SYSTEM INFORMATYCZNY– struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 23. WADA– wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. Adres e-mail

Następnie należy kliknąć przycisk Zarejestruj i uzupełnić w kolejnym etapie poniższe dane:

  1. Wybór płci
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Adres e-mail ( celem potwierdzenia)
  5. Hasło
  6. Data urodzenia * nie jest obowiązkowe jej podanie

W chwili zakładania Konta Użytkownik ma możliwość zapisania się do Newslettera.

 1. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 2. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik podaje swoje osobiste informacje, związane i niezbędne do realizacji zamówienia, tj: dane adresowe, nazwa firmy, numery telefonów.
 3. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 4. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://strefaizolacji.pl/ mailowo na biuro@strefaizolacji.pl oraz telefonicznie pod numerem +48733118333  w godzinach 8:00-17:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, oraz w soboty w godzinach 8:00-14:00.
 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00 – 17:00.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 4. Do Zamówionego Produktu Sklep wystawia paragon, a na życzenie Klienta Fakturę VAT.
 5. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Zapis nie dotyczy Produktów, które na stronie posiadają cenę „0 zł”. Informacja ta oznacza, że Produkt musi zostać sprawdzony – zweryfikowana dostępność oraz cena – Produkty te sprowadzane są na zamówienie, nie znajdują się w stałym asortymencie sklepu.

Po uzyskaniu wszystkich informacji Sklep powiadamia Kupującego drogą e-mail o cenie, dostępności oraz innych właściwościach towarów, czy innych dodatkowych warunkach Umowy. W przypadku braku dodatkowych warunków Umowy, Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jak wskazano w zdaniach poprzednich Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Kupującego może przedstawić dodatkowe warunki Umowy, Kupujący w przypadku zaakceptowania dodatkowych warunków przedstawionych przez Sklep potwierdza drogą e-mail warunki Umowy i w tej chwili zostaje zawarta Umowa pomiędzy Stronami. W sytuacji gdy Kupujący nie potwierdził mailowo warunków Umowy, a Umowa jest w dalszym ciągu realizowana przez Strony po powiadomieniu o jej dodatkowych warunkach, uznaje się, że Kupujący zaakceptował warunki w sposób dorozumiany.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji przed zawarciem Umowy, informując o tym Kupującego w formie pisemnej lub elektronicznej, a nawet pozostawiając Zamówienie bez rozpoznania.
 2. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez stronę internetową. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.
 4. „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 5. Aby sfinalizować Zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” Produkty oraz dokonać wyboru formy Zamówienia: za pośrednictwem Konta lub korzystając z tzw. szybkich zakupów.
 6. W przypadku wyboru tzw. szybkich zakupów należy wskazać: adres e-mail, wybór płci, imię, nazwisko, oraz uzupełnić dane adresowe, numer telefonu. Klient może również wskazać datę urodzenia, co jednak nie jest obowiązkowe.
 7. W przypadku wyboru zakupów za pośrednictwem Konta, należy się zalogować.
 8. W każdym z przypadków Kupujący ma możliwość wskazania wiadomości / komentarza do Zamówienia.
 9. Końcowym etapem składania Zamówienia jest wybór Formy Dostawy. Sklep umożliwia dostarczenie Kupującemu Produktu lub odbiór osobisty przez Kupującego. W przypadku wyboru przez Kupującego dostarczenia Produktu do Kupującego cena oraz proponowana Forma Dostawy przedstawiane są przez Sklep po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, w oddzielnym e-mailu lub telefonicznie. Każdorazowo w przypadku ustaleń telefonicznych, są one dodatkowo potwierdzane poprzez e-mail. Po wypełnieniu danych adresowych i dokonania wyboru, o którym mowa powyżej w celu wysłania zgłoszenia o złożeniu Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. W przypadku zamówień Produktów o widniejącej cenie „0zł” do Zamówienia dochodzi w chwili potwierdzenia warunków realizacji Zamówienia poprzez dwie Strony. Przycisk „zamawiam i płacę” jest więc w tej sytuacji zobowiązaniem do zapłaty wyłącznie w sytuacji, gdy Strony w ramach indywidualnych ustaleń zawrą pomiędzy sobą Umowę.
 10. Koszty dostawy towaru do Kupującego podawane są oddzielnie, a ich wyliczenie następuje po złożeniu Zamówienia przez Kupującego. Na stronie Sklepu, w koszyku, w informacji o wysyłce i dostawie widnieje cena 0 zł. Nie oznacza to jednak, że wysyłka jest darmowa. Określenie kosztów dostawy jest możliwe wyłącznie po wysłaniu Zamówienia przez Kupującego, bowiem wyliczenie kosztów dostawy jest zależne od wielu czynników, a w szczególności ilości zamawianego towaru, czy jego wagi. Kupujący, w przypadku akceptacji proponowanych przez Sprzedawcę w odpowiedzi na Zamówienie warunków dostawy oraz ewentualnie innych dodatkowych warunków Umowy otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 11. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Kupującego do realizacji, ewentualnie w przypadku przedstawienia przez Sklep innych dodatkowych warunków Umowy, w momencie ich zaakceptowania przez Kupującego w sposób opisany w pkt 6 powyżej.
 12. Sklep realizuje sprzedaż na indywidualne, szczegółowo uzgodnione Zamówienie (tzw. zamówienie indywidualne) Kupującego jak również na gotowe Produkty.
 13. W przypadku sprzedaży Produktów na zamówienie indywidualne, Produkt dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb Kupującego.
 14. Produkty sprzedawane na zamówienie indywidualne określone są szczegółowo poniżej.
 15. Zamówieniami indywidualnymi objęte są: tynki elewacyjne, farby elewacyjne oraz styropian.
 16. Tynki elewacyjne oraz farby elewacyjne to Produkty tworzone zgodnie z recepturą i Zamówieniem Klienta. W skład tynków elewacyjnych oraz farb elewacyjnych wchodzi druk recepturowy, na który składają się określone przez Kupującego barwniki. Tynk oraz farba zostają wytworzone z połączenia substancji, o określonych przez Kupującego właściwościach i nie jest możliwym dopasowanie uzyskanego tynku lub farby do innego Kupującego. To Produkty tworzone na specjalne zamówienie u dostawców zewnętrznych, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 17. Do zamówień indywidualnych, związanych ściśle z osobą Kupującego, o charakterze indywidualnie określonym przez Kupującego, należą również zamówienia styropianów. Kupujący zamawiając Produkt określa w sposób indywidualny grubość zamawianego przez siebie styropianu. Styropian jest wycinany dla Kupującego. Dodatkowo styropian może podlegać frezowaniu, aby nadać mu formę określoną przez Kupującego w składanym Zamówieniu.
 18. Zamówienia indywidualne, o których mowa powyżej, nie podlegają prawu do odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 19. Zdanie powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za sprzedane Produkty z tytułu rękojmi na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 20. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktów.
 21. Sprzedawca zobowiązany jest również przekazać Konsumentowi inne informacje i dokumenty wymagane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w tym pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument.
 22. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w Zamówieniu, jeżeli nie zostało ono wysłane, przy czym jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty dokonywanych zmian. Powyższe nie dotyczy zamówień indywidualnych, które mogą być zmieniane tylko za zgodą Sprzedawcy.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz wysokości kosztów dostawy w przypadku nagłej zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 24. W sytuacji gdy po zawarciu Umowy Produkt z przyczyn dotyczących sytuacji na rynku materiałów budowlanych (np. nadmierny popyt, zakłócenia w łańcuchach dostaw) okaże się niedostępny lub dostępny w innej, zmieniającej się dynamicznie cenie, Sprzedawca może od Umowy odstąpić, niezwłocznie zwracając otrzymane środki od Kupującego, bez obowiązku naprawienia szkody powstałej po stronie Kupującego.
 25. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innych środków komunikacji na odległość jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 2. O ile strony nie ustaliły inaczej, Kupującego obowiązuje pełna przedpłata przed odbiorem Produktu. W przypadku innych uzgodnień Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty, na którą opiewa Umowa w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na innym dokumencie. Płatność powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący nie jest upoważniony do wstrzymania zapłaty z powodu zgłoszonych przez Kupującego reklamacji lub innych roszczeń związanych z zawartą Umową.
 4. Kupujący zrzeka się praw dokonania potrąceń wierzytelności przysługującej mu wobec Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy przysługującymi mu wobec Kupującego.
 5. Jeżeli nie zostały dotrzymane warunki płatności lub jeżeli po zawarciu Umowy wyszły na jaw okoliczności, które według Sprzedawcy wskazują na zły stan majątkowy Kupującego wszystkie roszczenia Sprzedawcy wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne.
 6. Po dokonaniu zapłaty zaległej należności przez Kupującego, Sprzedawca wznowi wydanie lub dostawę zamówionego Produktu na określonych jednostronnie przez siebie warunkach.
 7. Od dnia następnego po dniu wymagalności zapłaty całości lub części ceny za zamówiony produkt Sprzedawca ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 481 § 21Kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o istotnym pogorszeniu się stanu majątkowego Kupującego, Sprzedawca ma prawo żądania zapłaty z góry za dostarczany produkt, żądania dodatkowego zabezpieczenia zapłaty lub może od Umowy odstąpić.
 9. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 10. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelewem – wpłata na rachunek bankowy firmy

na konto: PL 28 1140 2004 0000 3702 4974 5513

2. płatność gotówką – za pobraniem przy odbiorze
3. płatność online obsługiwana przez Autopay S.A.
4. kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy poprzez akceptację warunków przekazanych w korespondencji e-mail z Kupującym.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu objętego Umową i dostarczonego Kupującemu do chwili zapłaty przez Kupującego pełnej należności na rzecz Sprzedawcy wynikającej z wartości Przedmiotu umowy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu lub odsetek za opóźnienie. W tym czasie Kupujący nie może zbyć Produktu ani go zabudować. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania Przedmiotu umowy do czasu uregulowania płatności. Do chwili przejścia prawa własności na Kupującego, Sprzedawca uprawniony jest do wejścia na każdą nieruchomość, na której znajduje się Produkt celem jego odzyskania, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dopóki prawo własności nie przejdzie na Kupującego, zachowa on Produkt jako przechowawca (art. 835-845 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 842 Kodeksu cywilnego). Z tytułu przechowywania Kupującemu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie ani zwrot wydatków związanych z przechowywaniem. Wszelkie zobowiązania związane z przechowywaniem Kupujący będzie zaciągał wyłącznie w imieniu własnym i na własny rachunek.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą przewoźnika zaproponowanego przez Sklep i zaakceptowanego przez Kupującego.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż proponowany sposób dostawy produktu przez Sprzedawcę. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 4. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać zamówienia indywidualnego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające zbliżonej jakości i przeznaczeniu oraz za podobną cenę, w braku takiej zgody Umowa ulega rozwiązaniu bez obowiązku naprawienia szkody po którejkolwiek ze Stron.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń nadzwyczajnych będących poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności aktu władzy lub siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności następujące zdarzenia: klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, braki transportowe, strajki, epidemie, braki surowców lub komponentów potrzebnych do produkcji.
 7. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Umowy. W takim przypadku Sprzedawca będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Kupującego.
 8. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego Produktu w ustalonym terminie, a w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w Miejscu Dostawy oraz odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) przed rozładunkiem. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w celu ustalenia, czy nie została ona uszkodzona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest opisać uszkodzenia na dokumencie dostawy pod rygorem utraty praw z rękojmi za wady (dotyczy wyłącznie Konsumenta). W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48733118333 bądź na adres e-mail: biuro@strefaizolacji.pl Z chwilą rozpoczęcia rozładunku wcześniej sprawdzonego Produktu ryzyko związane z jego uszkodzeniem lub utratą przechodzi na Kupującego.
 9. W przypadku braku możliwości rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego, albo nieodebrania przez Kupującego Produktu w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, Kupujący winien pokryć koszty składowania w zryczałtowanej wysokości 0,35 % wartości Zamówienia brutto dziennie oraz koszty ewentualnego ponownego transportu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami lub w częściach, a Kupujący w tym przypadku zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty za dostarczony Produkt.
 11. Podpisanie dokumentu przekazania Produktu przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę bez zastrzeżeń oznacza, że Produkt lub jego uzgodniona partia przekazana została w ilości ujętej w dokumencie i nie posiada wad.
 12. Zmiana przez Kupującego terminu lub miejsca odbioru lub dostawy w trakcie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wydanie lub dostawa nastąpiła w umówionym przez Strony terminie. W przypadku gdy wydanie lub dostawa zamówionego Produktu nie będzie mogło nastąpić w terminie umówionym przez Strony, z przyczyn dotyczących Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie i wyznaczy najbliższy możliwy do spełnienia termin wydania lub dostawy nie dłuższy niż 60 dni. Sprzedawca w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim nie popada w zwłokę i nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 14. Jeżeli strony umowy postanowiły w sposób wyraźny wyłączyć obowiązywanie powyższy ustęp i nastąpiła zwłoka w wydaniu lub dostawie Produktu z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący ma prawo żądać jedynie kary umownej w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty wpłaconej zaliczki (zadatku) liczonych od dnia zaplanowanego wydania lub dostawy do dnia rzeczywistego wydania lub dostawy. W przypadku zwłoki w wydaniu lub dostawie części zamówionego Produktu naliczanie kary umownej następuje od takiej samej części zaliczki (zadatku).

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami,Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
 6. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 7. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 8. c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 9. d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
 10. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 11. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
 12. a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
 13. b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
 14. c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 15. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 16. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 17. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 18. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 19. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 20. c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
 21. d) żądać usunięcia wady
 22. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 23. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 24. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
 25. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 26. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 27. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 28. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 29. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 30. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 31. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 32. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 33. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 34. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 35. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 36. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 37. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 38. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 39. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
 40. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 41. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 42. Adresem reklamacyjnym jest: Strefaizolacji.pl Paweł Dymek ul. Czecha 8, 39-300 Mielec.

VIII GWARANCJA

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Produktu. Sprzedawca nie uczestniczy ani nie pośredniczy w procedurze zgłaszania lub rozpatrywania roszczeń z gwarancji.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu Przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@strefaizolacji.pl bądź też listownie na adres:

Strefaizolacji.pl Paweł Dymek ul. Kossaka 6/24, 39-300 Mielec

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z Produktem, dostępnym również pod adresem www.strefaizolacji.pl  lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

 1. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 2. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 5. Konsument zwraca Przedmiot Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących Przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu lub Produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że:
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 9. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
 11. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 12. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 13. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego przedsiębiorcą z przyczyn niedotyczących Sprzedawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn dotyczących tego rodzaju Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia wskazanemu Kupującemu kary umownej w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Jednocześnie Kupujący będący przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, płacąc odstępne w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Jeżeli opisana wyżej kara umowna nie pokrywa szkody Sprzedawcy, ten ma prawo domagać się dalszego odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. W każdym przypadku skutecznej rezygnacji przez Kupującego będącego przedsiębiorcą z realizacji zamówienia, traci on prawo do żądania zwrotu wpłaconej zaliczki.
 16. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
 17. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
 18. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 20. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 21. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 22. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 23. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 24. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 25. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 26. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 27. zawartej na drodze aukcji publicznej;
 28. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 29. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem strefaizolacji.pl  następujące Usługi Elektroniczne:
 2. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
 3. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz
 4. Newsletter
 5. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 6. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczeniu usługi Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony.
 7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 8. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 10. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@strefaizolacji.pl lub pisemnie na adres: strefaizolacji.pl Paweł Dymek ul. Kossaka 6/24, 39-300 Mielec. 

Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@strefaizolacji.pl lub pisemnie na adres: strefaizolacji.pl Paweł Dymek ul. Kossaka 6/24, 39-300 Mielec.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 3. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 4. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 5. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XI POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności jest dostępna pod linkiem: strefaizolacji.pl/politykaprywatnosci

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, , rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 6. telefon: +48733118333
 7. e-mail: biuro@strefaizolacji.pl
 8. pisemnie na adres: strefaizolacji.pl Paweł Dymek ul. Kossaka 6/24, 39-300 Mielec Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego
 9. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 10. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: strefaizolacji.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 lipca 2021 roku.

XIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w toku zawierania umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, realizacji tych umów, a także działań podjętych w celu zawarcia takich umów jest: strefaizolacji.pl Paweł Dymek ul. Kossaka 6/24, 39-300 Mielec, zwana dalej w niniejszym paragrafie: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest również mailowo, na adres: biuro@strefaizolacji.pl oraz telefonicznie pod numerem +48733118333 w godzinach 8:00-17:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, oraz w soboty w godzinach 8:00-14:00.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy, opisanej w niniejszym Regulaminie, pomiędzy Administratorem a Kupującym, jej wykonanie (w tym realizacja obowiązków z rękojmi) lub podjęcie działań niezbędnych w celu zawarcia takiej umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
 3. Dane osobowe Kupującego lub osoby reprezentującej Kupującego przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.
 5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy i dochodzenia swoich roszczeń przez każdą ze stron. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od upływu okresu rękojmi.
 6. Administrator może przekazywać dane osobowe Kupującego lub osoby reprezentującej Kupującego podmiotom (odbiorcom) realizującym transport Produktu do Kupującego, podwykonawcom, firmom księgowym, firmom informatycznym, kancelariom prawnym, likwidatorom szkód, ubezpieczycielom lub innym podmiotom związanym pośrednio lub bezpośrednio z realizacją Umowy.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Kupującego lub osoby reprezentującej Kupującego do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Kupujący lub osoby reprezentująca Kupującego ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobowych Kupujący lub osoby reprezentującej Kupującego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Kupującego lub osoby reprezentującej Kupującego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

XIV PLIKI / ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1) Regulamin obowiązujący od 01.01.2023 w formacie pdf -

2) Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w formacie pdf

3) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formacie pdf

4) Protokół reklamacyjny w formacie pdf

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl